มีหลายสาเหตุที่โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน ได้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้ว หนึ่งในสาเหตุนั้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม และข้อเท็จจริงง่าย ๆ ที่ว่ามนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น

การไม่ทําอะไรเพื่อที่จะหยุดการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังนี้ จะนําไปสู่ภาระของมนุษย์มากขึ้นและการรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นเท่านั้น ลูกค้าของเราคือระบบสาธารณะสุขและผู้ที่ใช้การยาของเราในการรักษา หากเราไม่ทําอะไรเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง เราไม่ได้ยึดถือตามค่านิยมของเราในฐานะบริษัท และเราไม่ได้ขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน

แต่มีบางมุมที่การป้องกันสามารถส่งผลดีได้ การขยายความเป็นเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการใช้ชีวิตแบบเรื่อย ๆ และการบริโภคอาหารที่ไม่ดี เมื่อรวมกันแล้ว การเพิ่มความเป็นเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการดํารงชีวิตที่กระฉับกระเฉงน้อยกว่า และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีพอ มักเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ผู้คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อย ๆ

เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการป้องกันโรคคือหัวใจสําคัญ

คอยเรียนรู้และดูว่าเราจะป้องกันโรคเรื้อรังได้อย่างไร

คน 2 ใน 3 คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาศัยอยู่ในเมือง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในเขตเมืองเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

เราเรียกว่า ‘เบาหวานในเมือง’ ว่าวิธีการมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในเมืองต่าง ๆ ร่วมกับ University College London และ Steno Diabetes Center Copenhagen เราร่วมกันเปิดตัวความร่วมมือระดับโลกที่เรียกว่า Cities Changing Diabetes

ในกว่า 40 เมืองทั่วโลก เราให้ความสนใจต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญในเมืองต่าง ๆ เรากําลังทํางานร่วมกับพันธมิตรมากกว่า 150 แห่งเพื่อปรับปรุงการวิจัยการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคเบาหวานในเมือง ไปที่ Cities Changing Diabetes

ทั่วโลกมีเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 40 ล้านคนที่มีนํ้าหนักเกิน สิ่งนี้ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะเริ่มต้น และยังเป็นตัวบ่งชี้ของการเป็นโรคอ้วนในผู้ใหญ่

เด็ก ๆ เหล่านี้ยังอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการเติบโต ในการมีนํ้าหนักตัวเกินอาจก่อให้เกิดการตราบาป การเข้าสังคมที่ไม่ดี และความยากลําบากทางอารมณ์ และในบางกรณีก็ทำให้สําเร็จด้านการศึกษาลดลง

เราทํางานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ในการป้องกันภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเด็ก เริ่มต้นจากเม็กซิโกและโคลอมเบีย แต่ด้วยการเข้าถึงและผลกระทบของภูมิภาคและทั่วโลกที่กว้างขึ้น ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ‘เปลี่ยนคําอธิบาย’ เกี่ยวกับการป้องกันภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอ้วนจากการมุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อความต้องการที่จะจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมโรคอ้วน

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรมีโอกาสเติบโตได้ดีในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มศักยภาพของพวกเขา 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UNICEF เพื่อดูว่ากําลังทําอะไรเพื่อปรับปรุงสถานะของเด็ก ๆ ในโลก