เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งดังต่อไปนี้

 • จากท่านโดยตรง
 • จากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: การเข้าทำสัญญาและนิติสัมพันธ์กับท่านหรือโรงพยาบาล / หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ / บริษัทของท่าน; การประเมินความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของท่าน; เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว; การบันทึกและประสานงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมในกิจกรรมของท่านหรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์; การบันทึก แก้ไข และใช้การบรรยายและการฝึกซ้อมการบรรยายที่ได้บันทึกไว้ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการฝึกอบรม; การบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ (เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พักและการยื่นขอวีซ่า); การดำเนินธุรกรรมทางการเงินจนแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้; การประมวลผลการชำระเงิน การจัดทำและบันทึกทางบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบทางการเงิน การแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
 • การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน: การลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุ และยืนยันตัวตนของท่านหรือตัวท่าน
 • การติดต่อและสื่อสารกับท่าน: การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่าน หรือโรงพยาบาล / ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ / บริษัทของท่านได้รับจากเรา; การตอบคำถามและการขอข้อมูลจากท่าน; การจัดกิจกรรมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา; การประกาศและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ; การมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลองใช้; การมอบอุปกรณ์ / เครื่องมือซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์; การอำนวยความสะดวกอื่นใดให้แก่ท่าน การเชิญท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม กิจกรรม การประชุม การสัมมนา และ/หรือกิจกรรมการศึกษา
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำประวัติข้อมูล การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน การทำความรู้จักท่านดียิ่งขึ้นและการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา; การระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ของเรา และ
 • การปฏิบัติตามนโยบายภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติตามนโยบายภายใน และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อในการเข้าทำนิติกรรมสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกับท่าน และในกรณีที่ท่านมิได้ให้ข้อมูลนั้นเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้นได้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 2 เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อสถาบัน ที่อยู่ของสถาบัน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์)
 • ประวัติส่วนบุคคล (ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาพ วิดีโอ เสียง หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตของบุคลากรทางการแพทย์ ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ ประวัติส่วนตัวฉบับย่อ)
 • ข้อมูลทางการเงิน (ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง บัญชีธนาคาร การชำระเงินค่าบริการของท่าน)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้าง (ประวัติการจ้างงาน ประสบการณ์และระยะเวลาการทำงาน ชื่อโรงพยาบาลหรือคลีนิค
 • ข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชื่อ ความชำนาญพิเศษ ชื่อสถาบัน ที่อยู่ของสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขใบอนุญาตของบุคลากรทางการแพทย์)
 • ข้อมูลอื่น ๆ (ความชอบ ความเห็น ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย)

ในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านได้แชร์กับเราเป็นข้อมูลของส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกในครอบครัวของท่าน) กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลนั้นด้วย

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 2 เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ:

 • หน่วยงานโนโว นอร์ดิสค์ แห่งอื่น ๆ (เช่น สำนักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือของโนโว นอร์ดิสค์ ในประเทศอื่น)
 • ผู้จัดหาหรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทเรา [เช่น ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบทางการเงิน สถาบันการเงิน สำนักงานกฎหมาย สมาคมการศึกษา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัททัวร์ ผู้ให้บริการทางด้าน การจัดกิจกรร (อีเวนต์ ออแกไนซ์เซอร์)] และ
 • หน่วยงานราชการ สถานทูต รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่กำกำดูแลทางด้านการแพทย์ ยา สุขภาพ และ อนามัย

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 2 และการสำรองข้อมูล เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ ภายนอกประเทศไทย ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายอาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สามซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่อาจถือว่าตํ่ากว่าในประเทศไทย เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการให้ความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอแก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอน หรือการโอนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เราอาจขอรับการยินยอมในทางกฎหมายในรูปแบบสัญญาจากบุคคลที่สามในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้มีการโอนต่อ ทั้งนี้ เพื่อที่ข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รับข้อมูลนั้น และเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบของเรา อย่างไรก็ดี เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากมีความจำเป็นและ/หรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิต่าง ๆ ที่ระบุในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายและขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเรา สิทธิเหล่านี้ได้แก่

 • สิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มีการการแปรรูปและอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องทั่วไป และขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่น
 • สิทธิคัดค้านวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สิทธิห้ามมิให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สิทธิการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านที่อาศัยฐานความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้
 • สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เราจะยินดีอย่างยิ่งหากได้รับโอกาสที่จะปรับปรุง แก้ไข สิ่งใดๆ ที่อาจสร้างความกังวลใจให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้น ในเบื้องต้น โปรดติดต่อแจ้งกลับมายังเราก่อน

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโนโว นอร์ดิสค์ ได้ตลอดเวลาที่ DataPrivacyTH@novonordisk.com 

การขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นของท่านอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยอาจมีบางกรณีที่เราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้อย่างมีเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย เช่น อันเนื่องจากข้อผูกพันทางกฎหมายของเราหรือคำสั่งศาล ในกรณีที่มีความจำเป็นที่เราต้องปฏิเสธ คำขอของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของเรา

บริษัทที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2101-2105 ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 237 9263
โทรสาร: +66 2 237 9265
อีเมล: infothailand@novonordisk.com

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโนโว นอร์ดิสค์ ได้ตลอดเวลาที่ DataPrivacyTH@novonordisk.com หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน