บริษัทที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ:

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส
โนโว อัลเล
2880 Bagsværd
หมายเลข CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

คุณสามารถติดต่อบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ได้เสมอที่ privacy@novonordisk.com หากมีคําถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงแนวปฏิบัติของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมผ่านระบบการสรรหาบุคลากรออนไลน์ของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาและการสมัครงานของคุณกับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส หรือบริษัทในเครือ

โปรดอ่านข้อความนี้อย่างละเอียด และระบุว่าคุณยอมรับข้อกําหนด โดยคลิกที่ปุ่มยอมรับด้านล่าง (“ฉันเข้าใจและยอมรับข้อกําหนดข้างต้น”) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณที่ให้ไว้เมื่อคลิกปุ่มยอมรับด้านล่าง

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่โฮสต์ภายนอก ในโปแลนด์

นอกจากนี้ หากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังบุคคลที่สามที่จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ในการคัดกรอง และการสัมภาษณ์พนักงานในอนาคต) ซัพพลายเออร์ระบบไอที และหน่วยงานกํากับดูแล หากกฎหมายกําหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลยังถูกจัดเก็บไว้ในแบบแมนวลและในระบบคอมพิวเตอร์ภายในอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ท่าน พํานักอาศัยอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประเมินตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเท่านั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนที่ 3 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ประเทศ)
  • จํานวนปีของประสบการณ์การทํางาน
  • พื้นที่/สถานที่ ที่สนใจ

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันและทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมดโดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความดีความชอบ ดังนั้น คุณไม่ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติกําเนิด ศาสนาหรือความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือรสนิยมทางเพศ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพของคุณ โปรดอย่าใส่หมายเลขประกันสังคมของคุณ

คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรไฟล์ของคุณในตัวแทนจัดหางาน จะไม่สามารถลงทะเบียนได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยเฉพาะในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยในขอบเขตที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นต่อบริษัทในเครือของโนโว นอร์ดิสค์ทั่วโลก รวมถึงบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่นอกประเทศของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้รับอนุญาตและกําหนดไว้ตามกฎหมาย 

เราใช้มาตรการป้องกันต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไป:

  • การถ่ายโอนข้อมูลนี้ถูกส่งไปยังนิติบุคคลของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ที่อยู่ภายใต้กฎบริษัทที่มีผลผูกพันของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html  
  • ประเทศปลายทางได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปว่า มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
  • เราได้เข้าทําข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม คุณสามารถขอรับสําเนาของข้อสัญญาได้โดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1

เราขอให้คุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสนับสนุนให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นประจํา คุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือ ยกเลิกการสมัครสมาชิก สำหรับบริการตัวแทนจัดหาหางานได้ตลอดเวลา

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ จะลบข้อมูลของผู้สมัครใช้บริการตัวแทนงานที่ไม่มีการใช้งาน (ไม่คลิกผ่านอีเมล) เป็นเวลา 3 ปี

คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ และประมวลผลเกี่ยวกับคุณ และหากคุณมีสิทธิดังกล่าวภายใต้ กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในรูปแบบที่ มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้โดยเครื่อง นอกจากนี้ คุณอาจคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่กําลังประมวลผลหรือร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายการ โปรดติดต่อเรา โดยใช้ข้อมูลติดต่อข้างต้น

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรา คุณสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณได้ เช่น นี่จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลของเดนมาร์ก หากคุณเป็นพลเมืองในประเทศเดนมาร์ก

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้สําหรับสถิติแบบไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลจะถูกใช้ร่วมกัน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด จะถูกปกปิดชื่อ