สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์

หากคุณเป็นพนักงานของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เราสนับสนุนให้คุณแจ้งข้อกังวลผ่านทางฝ่ายบริหารในท้องถิ่น ฝ่ายกฎหมายในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ทำได้ คุณสามารถใช้ทางเลือกต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง 

เรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาทางบัญชีและการฉ้อโกง วิถีทางของโนโว นอร์ดิสค์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น คุณภาพ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางกฎหมายและ/หรือความเสี่ยงร้ายแรงอื่น ๆ ต่อโนโว นอร์ดิสค์ ควรรายงานไปที่สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณสามารถค้นหาตัวอย่าง ข้อกังวลที่จะรายงานได้ที่ด้านล่าง

โปรดทราบว่าสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ควรใช้ ในการรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้า ผลข้างเคียงของยา หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอมแปลง โปรดใช้ลิงก์ในเมนูด้านซ้ายเพื่อรายงานข้อกังวลดังกล่าว

  • บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ หรือบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ กระทําผิดหรือละเมิดนโยบายและมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการขายและการตลาดที่ไม่เหมาะสม การให้หรือการได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือบุคคลที่สาม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสม

  • การฝ่าฝืนร้ายแรงต่อแนวทางของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของฝ่ายบริหาร การดําเนินธุรกิจ หรือพฤติกรรม

ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรง ข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของฝ่ายบริหารในวงกว้างหรือการตอบโต้

  • ข้อกังวลเกี่ยวกับการทําบัญชีที่น่าสงสัย การควบคุมภายใน การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน หรือการดําเนินการโดยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือบริการ

ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่หลอกลวง การควบคุมภายในที่ขาดประสิทธิภาพ การปลอมแปลงเอกสาร และการใช้สินทรัพย์ NN ในทางที่ผิดหรือการโจรกรรม

  • ข้อกังวลด้านคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ GxP ซึ่งไม่มีการจัดการในระบบการจัดการคุณภาพปกติ
  • การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น การเข้าถึง การเปิดเผย การทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดย ตั้งใจหรือโดยบังเอิญโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การละเมิดที่สําคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดหรือการค้าที่เป็นธรรม การจารกรรม หรือการทําลาย และการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล

ท่านสามารถรายงานข้อกังวลกับสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์

สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบดําเนินการโดยบุคคลที่สาม และฝ่ายที่รายงานสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อได้ อย่างไรก็ตาม เราส่งเสริมให้ผู้รายงานทุกคนระบุตัวตน เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบรายงานได้ดีขึ้น และติดต่อกับผู้รายงานในระหว่างการตรวจ

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมและหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่หน้าหลักการรายงานผ่านสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ท่านสามารถเลือกจากหลายภาษาที่มุมบนขวา เมื่อเปิดลิงก์ เมื่อรายงานกรณีทางโทรศัพท์ กรุณารอสักครู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรับสาย ของท่าน

หน้าหลักการรายงานของ สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน้าหลักการรายงานสายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – อิหร่าน (โปรดใช้ลิงก์นี้ หากคุณอยู่ในอิหร่าน)

เมื่อคุณรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ คุณจะได้รับหมายเลขเรื่องร้องเรียนที่ไม่ซ้ำกันและถูกขอให้สร้างรหัสผ่าน

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะกรณีของคุณได้ ดูว่ามีคําถามใด ๆ ในรายงานของคุณหรือไม่ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

เราไม่เลือกปฏิบัติหรือการตอบกลับ บุคคลที่รายงานหรือมีส่วนร่วมในการสืบสวนโดยสุจริตใจ หากคุณ เชื่อว่า คุณถูกตอบโต้เอาคืนจากการรายงาน หรือการเข้าร่วมในการตรวจ คุณควรติดต่อ สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทันที รายงานดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการตรวจอย่างเป็นความลับ

สายด่วนกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งอยู่ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของประเทศเดนมาร์กและสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การรายงานดังกล่าว