ในปี ค.ศ. 1921 ทีมนักวิจัยชาวแคนาดาได้ค้นพบอินซูลินที่เป็นโมเลกุลและจุดชนวนนวัตกรรมที่ลํ้าหน้าในการรักษาโรคเบาหวานและสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้นับไม่ถ้วน

ทุกวันนี้ เราโชคดีที่มียาที่ดีกว่าที่เคยมีมา แต่จํานวนผู้เป็นโรคเบาหวานยังคงเติบโตในอัตรา ที่สูงมากเช่นกัน ทําให้เกิดภาระในตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว และสังคม

Explore the journey

Insulin 100 years timeline

อินซูลิน: นวัตกรรมที่ก้าวลํ้า

Frederick Banting และ Charles Best ที่ University of Toronto

Frederick Banting และ Charles Best ที่ University of Toronto

นักวิจัยในโตรอนโตประสบความสําเร็จในการสกัดอินซูลินจากตับอ่อนของสุนัขและทดสอบผลของอินซูลิน ทําให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกิดความหวังเป็นครั้งแรก

อินซูลิน: นวัตกรรมที่ก้าวลํ้า

นักวิจัยในโตรอนโตประสบความสําเร็จในการสกัดอินซูลินจากตับอ่อนของสุนัขและทดสอบผลของอินซูลิน ทําให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกิดความหวังเป็นครั้งแรก
Frederick Banting และ Charles Best ที่ University of Toronto

Frederick Banting และ Charles Best ที่ University of Toronto

การรักษาครั้งแรกด้วยการฉีดอินซูลิน

ภาพก่อนและหลังของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ภาพก่อนและหลังของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

Leonard Thompson เด็กชายอายุ 14 ปีที่มีนํ้าหนักมากกว่า 29 กิโลกรัม ได้กลายเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการรักษาโรคเบาหวานด้วยอินซูลิน หลังจากได้รับการฉีด Banting และสารสกัด Best’s (เรียกว่า muck สีนํ้าตาลหนา) นํ้าตาลในเลือดของ Leonard

การรักษาครั้งแรกด้วยการฉีดอินซูลิน

Leonard Thompson เด็กชายอายุ 14 ปีที่มีนํ้าหนักมากกว่า 29 กิโลกรัม ได้กลายเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการรักษาโรคเบาหวานด้วยอินซูลิน หลังจากได้รับการฉีด Banting และสารสกัด Best’s (เรียกว่า muck สีนํ้าตาลหนา) นํ้าตาลในเลือดของ Leonard
ภาพก่อนและหลังของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ภาพก่อนและหลังของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

August and Marie Krogh

August and Marie Krogh

Insulin production begins in Scandinavia

1923
Nordisk Insulinlaboratorium commercialises the production of insulin after the extraction and purification technique is brought back to Denmark from Canada by August and Marie Krogh. With insulin, a person diagnosed with diabetes now has a dramatically improved life expectancy.
1923

Insulin production begins in Scandinavia

Nordisk Insulinlaboratorium commercialises the production of insulin after the extraction and purification technique is brought back to Denmark from Canada by August and Marie Krogh. With insulin, a person diagnosed with diabetes now has a dramatically improved life expectancy.
August and Marie Krogh

August and Marie Krogh

Novo Nordisk insulin production in the 1930s.

Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

NPH insulin decreases the burden of treatment

1946
Hans Christian Hagedorn discovers NPH (neutral protamine Hagedorn) insulin, which prolongs the effects of insulin and means that people with diabetes can have fewer injections.
1946

NPH insulin decreases the burden of treatment

Hans Christian Hagedorn discovers NPH (neutral protamine Hagedorn) insulin, which prolongs the effects of insulin and means that people with diabetes can have fewer injections.
Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

Novo Nordisk insulin production in the 1940s.

การทําความเข้าใจโรคเบาหวาน

เป็นที่ชัดเจนสําหรับนักวิจัยว่ามีภาวะเบาหวานอยู่หลายชนิด และภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นพบได้บ่อยที่สุด นวัตกรรมยาเน้นถึงคุณลักษณะที่แตกต่างของภาวะเบาหวานชนิดต่าง ๆ และพัฒนายาสําหรับการรักษาภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะ

การทําความเข้าใจโรคเบาหวาน

เป็นที่ชัดเจนสําหรับนักวิจัยว่ามีภาวะเบาหวานอยู่หลายชนิด และภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นพบได้บ่อยที่สุด นวัตกรรมยาเน้นถึงคุณลักษณะที่แตกต่างของภาวะเบาหวานชนิดต่าง ๆ และพัฒนายาสําหรับการรักษาภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะ

Ames Reflectance Meter

Ames Reflectance Meter

Portable glucose meter simplifies diabetes monitoring

1970s
Practical self-monitoring of blood glucose (SMBG) is now possible with portable glucose meters, making it easier for people living with diabetes to manage their condition by using test strips at home.
1970s

Portable glucose meter simplifies diabetes monitoring

Practical self-monitoring of blood glucose (SMBG) is now possible with portable glucose meters, making it easier for people living with diabetes to manage their condition by using test strips at home.
Ames Reflectance Meter

Ames Reflectance Meter

Laboratory in Bagsværd, Denmark.

Laboratory in Bagsværd, Denmark.

HbA1C in clinical practice

1970s
HbA1C – the average blood glucose level during the past 120 days – becomes the primary means of assessing blood glucose management and enables physicians to critically assess the impact of lifestyle changes and medication on long-term health outcomes.
1970s

HbA1C in clinical practice

HbA1C – the average blood glucose level during the past 120 days – becomes the primary means of assessing blood glucose management and enables physicians to critically assess the impact of lifestyle changes and medication on long-term health outcomes.
Laboratory in Bagsværd, Denmark.

Laboratory in Bagsværd, Denmark.

First commercially available human insulin

1982
Insulin becomes the first therapeutic protein to be created using recombinant DNA technology. This ‘human insulin’ is identical to the insulin produced by our bodies, is highly purified and can be produced in unlimited quantities, greatly expanding access for people with diabetes.
1982

First commercially available human insulin

Insulin becomes the first therapeutic protein to be created using recombinant DNA technology. This ‘human insulin’ is identical to the insulin produced by our bodies, is highly purified and can be produced in unlimited quantities, greatly expanding access for people with diabetes.
Patient with an insulin pump.

Patient with an insulin pump.

The first “mini” insulin pump

1983
First developed in the 1960s, insulin pumps become widely available in the 1980s, ensuring people with diabetes can benefit from having their insulin released as and when required throughout the day. In the future, many will even work in concert with continuous glucose monitoring systems (CGM).
1983

The first “mini” insulin pump

First developed in the 1960s, insulin pumps become widely available in the 1980s, ensuring people with diabetes can benefit from having their insulin released as and when required throughout the day. In the future, many will even work in concert with continuous glucose monitoring systems (CGM).
Patient with an insulin pump.

Patient with an insulin pump.

การจัดการที่ง่ายและปลอดภัย – ปากกาอินซูลินด้ามแรก

กระบอกฉีดยา Novo ตั้งแต่ปี 1925 และอุปกรณ์ NovoPen® เครื่องแรกตั้งแต่ปี 1985

กระบอกฉีดยา Novo ตั้งแต่ปี 1925 และอุปกรณ์ NovoPen® เครื่องแรกตั้งแต่ปี 1985

ปากกาอินซูลินด้ามแรกช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยการลดความจําเป็นในการใช้กระบอกฉีดยาขนาดใหญ่ สุดท้าย ผู้ป่วยสามารถฉีดอินซูลินในขนาดที่เหมาะสมด้วยตนเองเมื่อจําเป็น

การจัดการที่ง่ายและปลอดภัย – ปากกาอินซูลินด้ามแรก

ปากกาอินซูลินด้ามแรกช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยการลดความจําเป็นในการใช้กระบอกฉีดยาขนาดใหญ่ สุดท้าย ผู้ป่วยสามารถฉีดอินซูลินในขนาดที่เหมาะสมด้วยตนเองเมื่อจําเป็น
กระบอกฉีดยา Novo ตั้งแต่ปี 1925 และอุปกรณ์ NovoPen® เครื่องแรกตั้งแต่ปี 1985

กระบอกฉีดยา Novo ตั้งแต่ปี 1925 และอุปกรณ์ NovoPen® เครื่องแรกตั้งแต่ปี 1985

Introduction of first generation insulin analogues

1996
Insulin analogues – a range of rapid-acting, long-acting and premixed formulations – are created to more closely mimic the body’s natural pattern of releasing insulin. Analogue insulins have modifications that ensure more predictable absorption, making it easier for people to plan around mealtimes, avoid low blood sugar levels and reduce the risk of weight gain.
1996

Introduction of first generation insulin analogues

Insulin analogues – a range of rapid-acting, long-acting and premixed formulations – are created to more closely mimic the body’s natural pattern of releasing insulin. Analogue insulins have modifications that ensure more predictable absorption, making it easier for people to plan around mealtimes, avoid low blood sugar levels and reduce the risk of weight gain.
InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

First CGM system approved

1999
The first continuous glucose monitoring (CGM) device for reading blood glucose levels is approved by the FDA, bringing hope to people with diabetes who want to gain more control over their health.
1999

First CGM system approved

The first continuous glucose monitoring (CGM) device for reading blood glucose levels is approved by the FDA, bringing hope to people with diabetes who want to gain more control over their health.
InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

Beyond insulin: new treatment options for type 2 diabetes

2005
Treatment options take type 2 diabetes care beyond blood sugar control with the introduction of GLP-1 agonists and, later, SGLT-2 inhibitors. The GLP-1 class of medicines reduce blood sugar levels by enhancing the natural secretion of insulin while also reducing appetite and food intake.
2005

Beyond insulin: new treatment options for type 2 diabetes

Treatment options take type 2 diabetes care beyond blood sugar control with the introduction of GLP-1 agonists and, later, SGLT-2 inhibitors. The GLP-1 class of medicines reduce blood sugar levels by enhancing the natural secretion of insulin while also reducing appetite and food intake.

Novo Nordisk R&D liraglutide GLP-1, 2008.

การแนะนําอินซูลินรุ่นใหม่

Ayşe Naz Baykal เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และอาศัยอยู่ในตุรกี

Ayşe Naz Baykal เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และอาศัยอยู่ในตุรกี

ด้วยโปรไฟล์ที่ดีขึ้น ยาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงอินซูลินรุ่นใหม่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดภาระในการดูแลโรคเบาหวานในแต่ละวัน อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ยาวพิเศษช่วยลดจํานวนครั้งในการฉีดยาและความเสี่ยงต่อภาวะนํ้าตาลต่ำในเลือด โดยการปล่อยยาออกมาช้ามาก ในขณะที่อินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วพิเศษให้ความสะดวกโดยลดความจําเป็นในการวางแผนในช่วงเวลารับประทานอาหาร

การแนะนําอินซูลินรุ่นใหม่

ด้วยโปรไฟล์ที่ดีขึ้น ยาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงอินซูลินรุ่นใหม่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดภาระในการดูแลโรคเบาหวานในแต่ละวัน อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ยาวพิเศษช่วยลดจํานวนครั้งในการฉีดยาและความเสี่ยงต่อภาวะนํ้าตาลต่ำในเลือด โดยการปล่อยยาออกมาช้ามาก ในขณะที่อินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วพิเศษให้ความสะดวกโดยลดความจําเป็นในการวางแผนในช่วงเวลารับประทานอาหาร
Ayşe Naz Baykal เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และอาศัยอยู่ในตุรกี

Ayşe Naz Baykal เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และอาศัยอยู่ในตุรกี

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

First oral GLP-1 treatment for type 2 diabetes

2019
A major breakthrough that further expands treatment options and reduces barriers, this innovative tablet eliminates the need for injections with GLP-1 – a welcome relief for many people living with type 2 diabetes.
2019

First oral GLP-1 treatment for type 2 diabetes

A major breakthrough that further expands treatment options and reduces barriers, this innovative tablet eliminates the need for injections with GLP-1 – a welcome relief for many people living with type 2 diabetes.
Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Mandy Marquardt has type 1 diabetes, rides for Team Novo Nordisk and lives in USA.

2021 และปีต่อ ๆ ไป

What’s next?

ในขณะที่เรามองไปยังอนาคต เราเห็นนวัตกรรมการรักษาและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่จะนําความยืดหยุ่นมากขึ้นและแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นในการดูแลโรคเบาหวาน อินซูลินพื้นฐาน อินซูลินที่ไวต่อกลูโคสและสามารถป้องกันโรคหัวใจ การรักษาชนิดรับประทานรุ่นใหม่ โซลูชั่นด้านสุขภาพแบบใหม่ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่เปลี่ยนสภาพ และแม้แต่ความหวังในการรักษาให้โรคเบาหวานหายขาด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการเอาชนะโรคเบาหวาน

2021 และปีต่อ ๆ ไป

What’s next?

ในขณะที่เรามองไปยังอนาคต เราเห็นนวัตกรรมการรักษาและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่จะนําความยืดหยุ่นมากขึ้นและแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นในการดูแลโรคเบาหวาน อินซูลินพื้นฐาน อินซูลินที่ไวต่อกลูโคสและสามารถป้องกันโรคหัวใจ การรักษาชนิดรับประทานรุ่นใหม่ โซลูชั่นด้านสุขภาพแบบใหม่ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่เปลี่ยนสภาพ และแม้แต่ความหวังในการรักษาให้โรคเบาหวานหายขาด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการเอาชนะโรคเบาหวาน